वर्ष २०१७ चे समीती सदस्य खालील प्रमाणे आहेत:
निरंजन गाडगीळ मीरा गाडगीळ
प्रसाद साठे रुपश्री साठे
राहुल बापट अश्विनी बापट
मंजिरी टिळेकर